Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby (PLS)

Poskytovatel pracovnělékařských služeb Vám zajistí  zdravotní péči, kterou ve spolupráci se zaměstnavatelem zajišťují zdravotnická zařízení. Zajištění péče o zdraví při práci se stalo povinností zaměstnavatelů, kterým již není přidělen závodní lékař, ale kteří musí uzavřít smlouvu se zdravotnickým zařízením o výkonu pracovnělékařských služeb.
Cílem této pracovnělékařské péče je prevence poškození zdraví pracovníků vlivem práce, zlepšení jejich zdravotního stavu, zlepšování, případně udržení zdravotní způsobilosti k práci a dlouhodobé udržení pracovní schopnosti.
Komplexní zajištění PLS v souladu s platnou legislativou.

Oblast pracovně lékařských služeb definuje zákon č. 202/2017 Sb. ( který mění zákon č. 373/2011 Sb.o specifických zdravotních službách )

Vyhláška č. 436/2017 Sb. (která mění vyhlášku č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, v platném znění.)

+další platná legislativa  týkající se PLS

 • Vyhláška č. 432/2003 Sb.  (novelizovaná r. 2015) –  o zařazování prací do kategorií
 • Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví (jednotlivé části průběžně novelizované)
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (novelizovaná v r. 2016) stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci

+ další  specifické vyhlášky   (např. hasiči, pracovníci ve školství …)

Sledujeme pro Vás legislativu spojenou s prováděním PLS !!!

Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní a zahrnují tři součásti:

 1. provádění pracovnělékařských prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
 2. poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací,
 3. pravidelný dohled na pracovištích a v dalších zařízeních zaměstnavatele a nad výkonem práce

Tyto tři součásti pracovnělékařských služeb musí být vždy zajištěny.

1. Pracovně lékařské prohlídky

 • Zajišťujeme vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky.
 • Tyto prohlídky evidujeme a organizujeme.
 • Provádíme základní  vyšetření, na odborná vyšetření odesíláme k odborníkům.
 • Rozsah lékařské prohlídky je nastaven v rámci legislativní povinnosti, liší se na základě kategorie rizikových faktorů na pracovišti.
 • Proto je nezbytně nutná správně vyplněná žádost od zaměstnavatele, kde jsou uvedeny všechny rizikové faktory, kategorie prací a rizika ohrožení zdraví.
 • Dále je nutný výpis z dokumentace od registrujícího praktivkého lékaře –  platnost je  90  dní.
 • Při provádění pracovnělékařských prohlídek jsou zaměstnancům poskytovány edukační a konzultační zdravotní služby.

 

2. Odborné poradenství

 • Poskytujeme kompletní poradenství v oblasti pracovnělékařských služeb, které je požadováno legislativní úpravou (§ 2 písm. b) vyhlášky 79/2013 Sb.).
 • Dáváme legislativní poradenství v oblasti PLS.
 • Ergonomické školení.
 • Vypracováváme návrh vybavení lékárničky první pomoci.

 

3. Dohled na pracovišti – dle legislativy 1x za rok. My chodíme na žádost zaměstnavatele.

 • Účelem dohledu je zjišťování a hodnocení rizikových faktorů a vykonává se na všech pracovištích (pobočkách) zaměstnavatele.
 • Dohled pracovišť provádíme v intervalech vyžadovaných právními předpisy. Zohledňuje se zdravotní náročnost vykonávané práce a charakter podmínek na pracovištích zaměstnavatele.
 • O provedení dohledu se pořizuje záznam, včetně hodnocení pracovních a hygienických podmínek na pracovišti a v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele.
 • V záznamu jsou uvedeny návrhy opatření a doporučení a zaměstnavatel je se závěrem dohledu seznámen písemnou formou. (tento záznam ne starší než  1  rok  vyžaduje hygiena při případné kontrole)

 

Ceník pracovnělékařských služeb:

Vstupní prohlídka:  kategorie  1,2  : 1.600,- Kč;        kategorie  2R, 3, 4 +   Kategorie 1,2 s rizikem  ohrožení  zdraví (ROZ) dle  přílohy II.  vyhl.  79/2013 Sb., či dle  jiné  vyhlášky  :  2.500,-Kč
Periodická prohlídka:  kategorie 1,2 : 1.200,- Kč     kategorie  2R,3, 4 +  Kat. 1,2 s ROZ :  1.600,- Kč
Mimořádná prohlídka: všechny kategorie:  1.200Kč,-
Výstupní prohlídka: kategorie  1, 2 : 1.200 Kč,- ;     kategorie  2R, 3, 4 +    Kat.  1,2 s ROZ :   1.600,- Kč

Ostatní výkony (dohled na pracovišti, administrativa, lékárničky, školení první  pomoci… ) : 2.500Kč/hod.

Časté dotazy:

Co mít s sebou na pracovnělékařskou  prohlídku:

 1. termín –  klient  musí  být objednán  na tel.  318 822 070
 2. výpis  ze zdravotní dokumentace od  svého  registrujícího praktického  lékaře  ne starší  než 90  dní
 3. zaměstnavatelem (nikoliv zaměstnancem !!! ) vyplněnou  žádost  o  provedení  pracovnělékařské  prohlídky, kde bude jasně  vyznačen zaměstnavatel,  jméno  zaměstnance,  pracovní  zařazení,   kategorie práce dle  přílohy I  vyhlášky  79/2013 Sb. (a to nejen celková, ale i  dílčí –  např.: Kat. 3-hluk,  KAt. 2- celková  fyz. zátěž,  KAt. 2-  zátěž chladem  atd…)  a   dále uvedená  případná  rizika ohrožení  zdraví (ROZ) dle přílohy  II  téže vyhlášky –  např.  řízení  motorových  vozidel,  práce  v noci , ve výškách,  s činnost  epidemiologicky závažná atd…  Dále žádost  musí  být opatřena razítkem  a  podpisem zaměstnavatele nebo pověřené  osoby.
 4. ranní  moč

Bez těchto 4  náležitostí  nelze pracovnělékařskou  prohlídku  provézt. Pokud  bude pacient objednán , je  mu  vyhrazen  čas  odpovídající  zákonu,  pokud  nepřijde a neomluví se  24  hodin  předem, nebo  nebude  mít  obzvlášť závažné  důvody,  prohlídka bude naúčtována. (Toto  opatření  je nám  sice  nepříjemné, ale po  zkušenosti,  že  z objednaných 10  klientů  dorazilo  5  a  my jsme  na ostatní  čekali  v práci  marně,  jsme  k tomuto museli přistoupit.)

Kdo hradí vstupní prohlídku:

 • Pokud  má zaměstnanec uzavřenou pracovní  smlouvu se zaměstnavatelem, vstupní prohlídku hradí zaměstnavatel.
 • Uchazeč o zaměstnání, který nemá podepsanou  pracovní smlouvu, hradí vstupní prohlídku VŽDY na své náklady.
 • Pokud bude uchazeč o zaměstnání úspěšný, měl  by mu zaměstnavatel prohlídku oproti stvrzence proplatit např.  po  uplynutí  zkušební  doby.

POZOR: V případě posuzování  zdravotní způsobilosti  k práci v noci, nebo u mladistvých, hradí vstupní prohlídku  případný zaměstnavatel  vždy.

Periodické, mimořádné a výstupní prohlídky, včetně komplentárních vyšetření  u zákonem stanovených kategoríí, hradí vždy zaměstnavatel.

Očkování:

na žádost zaměstnavatele poskytujeme očkování proti chřipce pro zaměstnance. Jsme schopni zajistit i dobře účinné a bezpeční tetravalentní vakcíny.
Cena očkování Vaxigrip tetra je uvedena  v aktuálním ceníku  (zahrnuje cenu vakcíny, aplikaci, edukaci a dohled po očkování) .

Velmi doporučujeme  tam, kde je na jednom pracovišti více lidí a chřipková  epidemie jim  může výrazně ochromit provoz.

 

Jak často na prohlídku?

Mimořádná prohlídka
§ 12 Vyhlášky
 Nově bude stanoven termín pro provedení mimořádné lékařské prohlídky po přerušení výkonu práce (např. rodičovská dovolená delší než 6 měsíců), a to nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce.
Lhůty periodických prohlídek
§ 11 Vyhlášky
Budou sjednoceny lhůty pro provádění periodických lékařských prohlídek podle kategorizace prací a rizika ohrožení zdraví (vymezuje příloha vyhlášky).

 • Kategorie prací 1 -1x za 6 let (věk do 50 let), 1x za 4 roky (věk 50+)
 • Kategorie prací 2 a riziko ohrožení zdraví –1x za 4 roky (věk do 50 let), 1x za 2 roky (věk 50+)
 • Kategorie prací 2 riziková – 1x za 2 roky
 • Kategorie prací 3 – 1x za 2 roky
 • Kategorie prací 4 – 1x za rok

Pro úplnost. Lhůta periodické prohlídky se určuje podle nejpřísnějšího z požadavků (nejkratší lhůty) stanoveného podle kategorizace prací, konkrétního rizika ohrožení zdraví nebo požadavku v jiném právním předpisu.

Lhůta periodické prohlídky pro práce v noci
Příloha Vyhlášky
 Úprava vyhlášky spolu s novelizací Zákoníku práce přináší prodloužení lhůty pro provádění periodické lékařské prohlídky u práce v noci na 1x za 2 roky(dosud 1x za rok).
Periodické prohlídky u dohod
§11 odst. (5) Vyhlášky
 Pokud zaměstnanci na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr musí absolvovat vstupní lékařské prohlídky (kategorie 2-riziko, 3, 4 nebo riziko ohrožení zdraví podle vyhlášky nebo lékařská prohlídka podle jiného právního předpisu), musí absolvovat i periodické lékařské prohlídky, je-li dohoda uzavírána na dobu delší, než jsou jejich lhůty.
Výstupní prohlídky
§ 13 Vyhlášky
Zásadní úpravou prošly požadavky na výstupní prohlídky zaměstnanců.

Doposud se prováděly výstupní lékařské prohlídky pouze na žádost zaměstnance a nebo pokud tak stanovil zvláštní právní předpis.

Nová úprava vymezuje výstupní prohlídky následovně:

Mohou se provádět na žádost zaměstnance a nově i zaměstnavatele.

Musí se provádět vždy v následujících případech:

 • pokud zaměstnanec vykonával práci zařazenou do kategorie 2-rizikové, 3 nebo 4
 • pokud u zaměstnance byla uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání
 • pokud zaměstnanec utrpěl pracovní úraz s důsledkem nebo předpokladem zhoršení zdravotního stavu
 • při převedení na práci se sníženou úrovní rizika

Při výstupní prohlídce není potřeba výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře, posuzuje se aktuální zdravotní stav.

O výstupní lékařské prohlídce se nevydává posudek, ale nově je stanoveno, že se vydává potvrzení o provedení výstupní lékařské prohlídky.

Rizika, náplň a další požadavky na lékařské prohlídky
Příloha Vyhlášky
Příloha vyhlášky vymezující rizika ohrožení zdraví, náplň jednotlivých lékařských prohlídek a další podmínky doznala řadu úprav.

Ty jsou však podstatné zejména pro samotné posuzující lékaře a zástupce poskytovatelů PLS, proto jejich podrobný rozbor není součástí tohoto přehledu.

Doklad o převzetí záznamů dohledu a poradenství PLS
§ 5 Vyhlášky
Vyhláška nově stanovuje jako důležitou součást dokumentace o dohledu a poradenství také doklad o převzetí záznamů.

V praxi by mělo stačit opatřit všechny záznamy o dohledu a poradenství kolonkou pro potvrzení převzetí (datum, jméno a příjmení, podpis přebírajícího) a důsledně dbát na její vyplňovaní.

 

Často  jsou kladeny  dotazy  na mimořádnou lékařskou  prohlídku,  tak přidávám  výtah  ze zákona:

(1) Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek.

(2) Mimořádná prohlídka se provádí, pokud

a) ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo tak stanoví zákon upravující využívání jaderné energie a ionizujícího záření12),

b) to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek,

c) došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika u rizikového faktoru, k němuž již byla posuzována zdravotní způsobilost zaměstnance,

d) bylo opakovaně zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu, popřípadě na základě závěrů jiných vyšetření prováděných za účelem sledování zátěže organizmu působením rizikových faktorů pracovních podmínek,

e) byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je lhůta pro provedení periodické prohlídky, nebo

f) byl výkon práce přerušen

1. z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak5),

2. v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo

3. z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců; (moje pozn.: např. mateřská  dovolená,  brigády 1xročně sezónně a pod.)

mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu práce se provede nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce.

(3) Mimořádná prohlídka se dále provádí na základě

a) žádosti předložené zaměstnavatelem z vlastního podnětu nebo podnětu zaměstnance,

b) informace sdělené ošetřujícím lékařem13) o důvodném podezření, že změnou zdravotního stavu zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti.

(4) Při mimořádné prohlídce podle

a) odstavce 2 písm. a) až d) nebo písm. f) bodu 1 nebo 2 nebo odstavce 3 písm. b) se zdravotní stav posuzované osoby posuzuje na základě základního a dalších odborných vyšetření, která jsou nezbytná s ohledem na důvod prohlídky, a výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele, popřípadě též lékařské zprávy ošetřujícího lékaře, který ukončil dočasnou pracovní neschopnost; výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele není třeba požadovat, pokud od vydání posledního lékařského posudku uplynula doba kratší než 6 měsíců,

b) odstavce 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 nebo odstavce 3 písm. a) se zdravotní stav posuzované osoby posuzuje na základě základního a dalších odborných vyšetření podle § 7 odst. 2 a výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele.

(5) S výjimkou mimořádné prohlídky podle odstavce 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3, kdy se stanoví nová lhůta pro provedení další periodické prohlídky podle § 11, nedochází provedením mimořádné prohlídky ke změně lhůty provedení periodické prohlídky stanovené při předchozí prohlídce podle § 11, pokud z lékařského posudku nevyplývá jinak.

(6) Má-li platnost dosavadního lékařského posudku uplynout v době kratší než 90 dnů nebo dosavadní lékařský posudek již není platný, a dojde-li v této době k souběhu mimořádné a periodické prohlídky, provede se periodická prohlídka; přitom se provedou i vyšetření potřebná pro mimořádnou prohlídku stanovená posuzujícím lékařem s ohledem na důvod provedení mimořádné prohlídky, nebo vyšetření stanovená v rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.