Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby (PLS)

Poskytovatel pracovnělékařských služeb Vám zajistí  zdravotní péči, kterou ve spolupráci se zaměstnavatelem zajišťují zdravotnická zařízení. Zajištění péče o zdraví při práci se stalo povinností zaměstnavatelů, kterým již není přidělen závodní lékař, ale kteří musí uzavřít smlouvu se zdravotnickým zařízením o výkonu pracovnělékařských služeb.
Cílem této pracovnělékařské péče je prevence poškození zdraví pracovníků vlivem práce, zlepšení jejich zdravotního stavu, zlepšování, případně udržení zdravotní způsobilosti k práci a dlouhodobé udržení pracovní schopnosti.
Komplexní zajištění PLS v souladu s platnou legislativou.

Oblast pracovně lékařských služeb definuje zákon č. 202/2017 Sb. ( který mění zákon č. 373/2011 Sb.o specifických zdravotních službách )

Vyhláška č. 436/2017 Sb. (která mění vyhlášku č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, v platném znění.) –  novelizována  1.1.2023

+další platná legislativa  týkající se PLS

 • Vyhláška č. 432/2003 Sb.  (novelizovaná r. 2015) –  o zařazování prací do kategorií
 • Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví (jednotlivé části průběžně novelizované)
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (novelizovaná v r. 2016) stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci

+ další  specifické vyhlášky   (např. hasiči, pracovníci ve školství …)

Sledujeme pro Vás legislativu spojenou s prováděním PLS !!!

Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní a zahrnují tři součásti:

 1. provádění pracovnělékařských prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
 2. poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací,
 3. pravidelný dohled na pracovištích a v dalších zařízeních zaměstnavatele a nad výkonem práce

Tyto tři součásti pracovnělékařských služeb musí být vždy zajištěny.

1. Pracovně lékařské prohlídky

 • Zajišťujeme vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky.
 • Tyto prohlídky evidujeme a organizujeme.
 • Provádíme základní  vyšetření, na odborná vyšetření odesíláme k odborníkům.
 • Rozsah lékařské prohlídky je nastaven v rámci legislativní povinnosti, liší se na základě kategorie rizikových faktorů na pracovišti.
 • Proto je nezbytně nutná správně vyplněná žádost od zaměstnavatele, kde jsou uvedeny všechny rizikové faktory, kategorie prací a rizika ohrožení zdraví.
 • Dále je nutný výpis z dokumentace od registrujícího praktivkého lékaře –  platnost je  90  dní.
 • Při provádění pracovnělékařských prohlídek jsou zaměstnancům poskytovány edukační a konzultační zdravotní služby.

 

2. Odborné poradenství

 • Poskytujeme kompletní poradenství v oblasti pracovnělékařských služeb, které je požadováno legislativní úpravou (§ 2 písm. b) vyhlášky 79/2013 Sb.).
 • Dáváme legislativní poradenství v oblasti PLS.
 • Ergonomické školení.
 • Vypracováváme návrh vybavení lékárničky první pomoci.

 

3. Dohled na pracovišti – dle legislativy 1x za rok. My chodíme na žádost zaměstnavatele.

 • Účelem dohledu je zjišťování a hodnocení rizikových faktorů a vykonává se na všech pracovištích (pobočkách) zaměstnavatele.
 • Dohled pracovišť provádíme v intervalech vyžadovaných právními předpisy. Zohledňuje se zdravotní náročnost vykonávané práce a charakter podmínek na pracovištích zaměstnavatele.
 • O provedení dohledu se pořizuje záznam, včetně hodnocení pracovních a hygienických podmínek na pracovišti a v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele.
 • V záznamu jsou uvedeny návrhy opatření a doporučení a zaměstnavatel je se závěrem dohledu seznámen písemnou formou. (tento záznam ne starší než  1  rok  vyžaduje hygiena při případné kontrole)

 

Ceník pracovnělékařských služeb: uveden  v záložce  ceník  na  hlavní  stránce

Časté dotazy:

Co mít s sebou na pracovnělékařskou  prohlídku:

 1. termín –  klient  musí  být objednán  na tel.  318 822 070
 2. výpis  ze zdravotní dokumentace od  svého  registrujícího praktického  lékaře  ne starší  než 90  dní
 3. zaměstnavatelem (nikoliv zaměstnancem !!! ) vyplněnou  žádost  o  provedení  pracovnělékařské  prohlídky, kde bude jasně  vyznačen zaměstnavatel,  jméno  zaměstnance,  pracovní  zařazení,   kategorie práce dle  přílohy I  vyhlášky  79/2013 Sb. (a to nejen celková, ale i  dílčí –  např.: Kat. 3-hluk,  KAt. 2- celková  fyz. zátěž,  KAt. 2-  zátěž chladem  atd…)  a   dále uvedená  případná  profesní rizika dle přílohy  II  téže vyhlášky –  např. obsluha jeřábů, obsluha vysokozdvižných vozíků,  práce s výbušninami,  ve výškách, v noci   atd…  Dále žádost  musí  být opatřena razítkem  a  podpisem zaměstnavatele nebo pověřené  osoby.
 4. ranní  moč

Bez těchto 4  náležitostí  nelze pracovnělékařskou  prohlídku  provézt. Pokud  bude pacient objednán , je  mu  vyhrazen  čas  odpovídající  zákonu,  pokud  nepřijde a neomluví se  24  hodin  předem, nebo  nebude  mít  obzvlášť závažné  důvody,  prohlídka bude naúčtována. (Toto  opatření  je nám  sice  nepříjemné, ale po  zkušenosti,  že  z objednaných 10  klientů  dorazilo  5  a  my jsme  na ostatní  čekali  v práci  marně,  jsme  k tomuto museli přistoupit.)

Kdo hradí vstupní prohlídku:

 • Pokud  má zaměstnanec uzavřenou pracovní  smlouvu se zaměstnavatelem, vstupní prohlídku hradí zaměstnavatel.
 • Uchazeč o zaměstnání, který nemá podepsanou  pracovní smlouvu, hradí vstupní prohlídku VŽDY na své náklady.
 • Pokud bude uchazeč o zaměstnání úspěšný, měl  by mu zaměstnavatel prohlídku oproti stvrzence proplatit např.  po  uplynutí  zkušební  doby.

POZOR: V případě posuzování  zdravotní způsobilosti  k práci v noci, nebo u mladistvých, hradí vstupní prohlídku  případný zaměstnavatel  vždy.

Periodické, mimořádné a výstupní prohlídky, včetně komplementárních vyšetření  u zákonem stanovených kategorií, hradí vždy zaměstnavatel.

Očkování:

na žádost zaměstnavatele poskytujeme očkování proti chřipce pro zaměstnance. Jsme schopni zajistit i dobře účinné a bezpeční tetravalentní vakcíny.
Cena očkování Vaxigrip tetra je uvedena  v aktuálním ceníku  (zahrnuje cenu vakcíny, aplikaci, edukaci a dohled po očkování) .

Velmi doporučujeme  tam, kde je na jednom pracovišti více lidí a chřipková  epidemie jim  může výrazně ochromit provoz.

 

Jak často na prohlídku?

Mimořádná prohlídka
§ 12 Vyhlášky
 Nově stanoven termín pro provedení mimořádné lékařské prohlídky po přerušení výkonu práce , a to nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce. ( více  viz níže)
Lhůty periodických prohlídek
§ 11 Vyhlášky
Vstupní  prohlídka se  provádí  vždy ( je povinná) před  nástupem  do  práce, nebo při  změně druhu práce, nebo  navýšení  kategorie rizika.

Lhůty periodických prohlídek podle kategorizace prací a profesního  rizika

 • Kategorie prací 1 -1x za 6 let (věk do 50 let), 1x za 4 roky (věk 50+) – na žádost
 • Kategorie prací 2 bez profesního  rizika 1x za 4 roky (věk do 50 let), 1x za 2 roky (věk 50+) – na žádost
 • Kategorie prací 2 a profesní riziko  –1x za 4 roky (věk do 50 let), 1x za 2 roky (věk 50+) povinně
 • Kategorie prací 2 riziková a 3 – 1x za 2 roky povinně
 • Kategorie prací 4 – 1x za rok povinně

Pro úplnost. Lhůta periodické prohlídky se určuje podle nejpřísnějšího z požadavků (nejkratší lhůty) stanoveného podle kategorizace prací, konkrétního rizika ohrožení zdraví nebo požadavku v jiném právním předpisu.

Periodické prohlídky u dohod
§11 odst. (5) Vyhlášky
 Pokud zaměstnanci na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr musí absolvovat vstupní lékařské prohlídky (kategorie 2-riziko, 3, 4 nebo riziko ohrožení zdraví podle vyhlášky nebo lékařská prohlídka podle jiného právního předpisu), musí absolvovat i periodické lékařské prohlídky, je-li dohoda uzavírána na dobu delší, než jsou jejich lhůty.
Výstupní prohlídky
§ 13 Vyhlášky
Mohou se provádět na žádost zaměstnance  i zaměstnavatele (nepovinně).

Musí se provádět vždy v následujících případech:

 • pokud zaměstnanec vykonával práci zařazenou do kategorie 2-rizikové, 3 nebo 4
 • pokud u zaměstnance byla uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání
 • pokud zaměstnanec utrpěl pracovní úraz s důsledkem nebo předpokladem zhoršení zdravotního stavu
 • při převedení na práci se sníženou úrovní rizika

Při výstupní prohlídce není potřeba výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře, posuzuje se aktuální zdravotní stav.

O výstupní lékařské prohlídce se nevydává posudek, ale nově je stanoveno, že se vydává potvrzení o provedení výstupní lékařské prohlídky.

Doklad o převzetí záznamů dohledu a poradenství PLS
§ 5 Vyhlášky
Vyhláška nově stanovuje jako důležitou součást dokumentace o dohledu a poradenství také doklad o převzetí záznamů.

V praxi by mělo stačit opatřit všechny záznamy o dohledu a poradenství kolonkou pro potvrzení převzetí (datum, jméno a příjmení, podpis přebírajícího) a důsledně dbát na její vyplňovaní.

 

Často  jsou kladeny  dotazy  na mimořádnou lékařskou  prohlídku,  tak přidávám  výtah  ze zákona:

(1) Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek.

(2) Mimořádná prohlídka se provádí, pokud

a) ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo tak stanoví zákon upravující využívání jaderné energie a ionizujícího záření12),

b) to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek,

c) došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika u rizikového faktoru, k němuž již byla posuzována zdravotní způsobilost zaměstnance,

d) bylo nejméně dvakrát zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu, popřípadě na základě závěrů jiných vyšetření nebo měření prováděných za účelem sledování zátěže organizmu působením rizikových faktorů pracovních podmínek,

e) byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je lhůta pro provedení periodické prohlídky, nebo

f) byl výkon práce přerušen

1. z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je profesní riziko nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak5),

2. v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo

3. z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců, nejedná-li se o přerušení výkonu práce z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené;

mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu práce se provede do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce.

(3) Mimořádná prohlídka se dále provádí na základě

a) žádosti předložené zaměstnavatelem z vlastního podnětu nebo podnětu zaměstnance,

b) informace sdělené ošetřujícím lékařem13) o důvodném podezření, že změnou zdravotního stavu zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti.